Koszty gospodarowania odpadami - Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Zapis na newsletter Gdzie kupić Kontakt

Instrukcje obsługi i karty charakterystyki Koszty gospodarowania odpadami

Koszty gospodarowania odpadami

Informacja o kosztach gospodarowania odpadami.

Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami – KGO.

KGO obejmuje koszty zbierania, przetwarzania oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ceny sprzedawanych przez FELLOWES POLSKA S.A.  produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami. Wysokość KGO dla poszczególnych kategorii produktowych znajdują się w pliku PDF, dostępnym na stronie firmy www.fellowes.pl  w zakładce „Koszty gospodarowania odpadami”.

(KGO w pliku pdf są kosztami netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do wymienionych w tabeli kwot doliczyć 23 % VAT).

Recycling.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas także do przyjęcia zużytego sprzętu od naszych Klientów. Sprzęt mogą Państwo odesłać na własny koszt na adres naszej firmy po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw Unijnych.  

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.

Ochrona środowiska. Wyrzucanie starych urządzeń elektrycznych.

 

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Zużyte urządzenia powinny być zbierane osobno w celu zwiększenia liczby odzyskanych urządzeń oraz poddania ich części recyklingowi. W celu przypomnienia o obowiązku osobnego zbierania odpadów na wszystkich urządzeniach wytłaczany jest symbol przekreślonego kosza. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i korzystać z punktów zbierania i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Koszty gospodarowania odpadami (227.86 KB)